บริษัท 89 โฮม บิลเดอร์ จำกัด

Feature

เพชรไพลิน

 • Type: Contemporary
 • Size: 0 ตารางเมตร
 • Area: 224 ตารางเมตร

ประกายเพชร

 • Type: Contemporary
 • Size: 483 ตารางเมตร
 • Area: 350 ตารางเมตร

จิตเรขา

 • Type: Contemporary
 • Size: 255 ตารางเมตร
 • Area: 181 ตารางเมตร

อโนมา

 • Type: Contemporary
 • Size: 600 ตารางเมตร
 • Area: 538 ตารางเมตร

โยธกา

 • Type: Contemporary
 • Size: 750 ตารางเมตร
 • Area: 360 ตารางเมตร

กฤษณา

 • Type: Contemporary
 • Size: 300 ตารางเมตร
 • Area: 270 ตารางเมตร

กรรณิการ์

 • Type: Contemporary
 • Size: 320 ตารางเมตร
 • Area: 210 ตารางเมตร

วรรณิดา

 • Type: Contemporary
 • Size: 216 ตารางเมตร
 • Area: 174 ตารางเมตร

รัญชิดา

 • Type: Contemporary
 • Size: 352 ตารางเมตร
 • Area: 260 ตารางเมตร

กุศลิน

 • Type: Contemporary
 • Size: 380 ตารางเมตร
 • Area: 370 ตารางเมตร